Motto Januar 2022

Der Weg zum Erfolg hat keine Abkürzung.

Tanaka Masahika